Wskazówki oraz ograniczenia dla eksportu z Tekla Structures

Bartosz Bugaj JDE
Posty: 12
Rejestracja: 08 paź 2020, 5:56

Wskazówki oraz ograniczenia dla eksportu z Tekla Structures

Post autor: Bartosz Bugaj JDE »

Ogólne zalecenia

Należy pamiętać, że w IDEA StatiCa Connection siły wewnętrzne muszą być przypisywane tylko do elementów (profili definiowanych w zakładce „Elementy”). Pozostałe częsci węzła (płyty, śruby, spoiny itp.) są definiowane w inny sposób.
Tę zasadę można przedstawić w trzystopniowej procedurze importu:
 • W pierwszym kroku należy określić, który węzeł (w Tekli) będzie środkowym węzeł połączenia (w Idei StatiCa).
 • W drugim etapie importu należy zdefiniować elementy (te w których obciążenia).
 • W trzecim kroku należy wybrać wszystkie pozostałe elementy węzła – płyty, śruby, spoiny oraz wszystkie istotne belki do których obciążenia nie będą przykładane (zazwyczaj króćce, elementy usztywniające, itd.).
Zawsze należy sprawdzać, czy w modelu nie ma przerw między płytami, a belkami, jeszcze przed rozpoczęciem eksportu.

Zalecamy również sprawdzanie spoin w Tekla Structures przed rozpoczęciem eksportu.

Przekroje poprzeczne

IDEA StatiCa Connection może importować bardzo duży zakres przekrojów poprzecznych z Tekla Structures. Procedura importu obsługuje poniższe typy przekrojów poprzecznych:

Obrazek

Wprowadzanie parametryczne to ręczne wprowadzenie wymiarów przez użytkownika dla wybranego przekroju. Wprowadzenie z biblioteki polega na wyborze przekroju z biblioteki Tekli.

Podczas importu, importowany przekrój jest porównywany do odpowiadającym mu przekrojem w bazie danych IDEA StatiCa. Najbardziej podobny przekrój zostaje wybrany. Jeżeli sprawdzenie nie powiedzie się, wyświetlona zostanie tabela konwersji i użytkownik wybiera odpowiedni przekrój z bazy.

Przekroje spawane oraz kompozytowe nie są wspierane.

Należy zwrócić uwagę na parametry przekrojów z biblioteki, gdyż biblioteki w Tekli nie zawierają informacji odnośnie wyokrągleń przekrojów walcowanych. IDEA StatiCa określa brakujące wartości na podstawie własnych bibliotek.

Otwory i karby
 • Otwory w płytach są wspierane i zostaną zaimportowane. Otwory w elementach nie są wspierane.
Obrazek

Obejściem problemu jest import całego węzła i dodanie Otworów ręcznie jako operację produkcyjną w IDEI.
 • Karby w blachach oraz elementach są wspierane, ale musi zostać spełniony następujący warunek, żeby import się udał. Wymiar przekroju, który będzie modyfikowany, musi być taki sam jak element do którego będzie docinany.
Obrazek

Proszę mieć na względzie, że kształt wycięcia w postaci dowolnej płyty nie jest wspierany. Spoiny na elementach z karbem również nie są przenoszone.

Spoiny należy dodać ręcznie w IDEA StatiCa.

Spoiny

Spoiny są importowane do IDEA StatiCa, chociaż opcja dla spoin „AROUND” jest zalecana jako najlepszy sposób definicji spoiny.
Obrazek

Niestety, program nie jest w stanie wykryć wszystkich spoin, dlatego też zalecane jest sprawdzanie spoin w IDEA StatiCa. Jeżeli spoiny nie zostały przeniesione, dobrym rozwiązaniem jest wygenerowanie spoin dla każdej płyty w Tekli.

Króćce

Element króćca jest obsługiwany i musi być wybrany w trzecim kroku eksportu, razem z płytami, śrubami i spoinami.

Obrazek

Zakotwienia

Import kotew oraz bloku betonowego nie jest wspierany. W takiej sytuacji należy dodać ręcznie blok betonowy używając operacji bloku betonowego lub siatki śrub – zakotwienie.

Obrazek

--

Aktualnie eksport działa dla szerokiej gamy połączeń / spoin. Należy jednak wziąć poprawkę na nieobsługiwane jeszcze funkcje.

Wybór grupowy(zbiorczy)
 • Funkcja wyboru zbiorczego może nie zidentyfikować poprawnie wszystkich połączeń, lub nie zaimportować wszystkich elementów (blachy, śruby, spoiny). W takich przypadkach użyj zamiast tego opcji wyboru pojedynczych elementów
 • Element nośny jest wybierany automatycznie. Obecnie jedynym sposobem na zmianę jest użycie wyboru pojedynczego element, gdzie pierwszy wybrany będzie elementem nośnym
 • Równolegle można obliczyć do 30 przypadków obciążeń, mogą wystąpić opóźnienia w obliczeniach powyżej tego limitu
Viewer
 • Wyeksportowane połączenie, które zostało obliczone, a następnie otwarte w przeglądarce, wymaga ponownego obliczenia, wyniki nie są przechowywane
 • W przeglądarce nie ma wyraźnego wskazania kierunku obciążeń wejściowych
Import
 • Import obciążeń bezpośrednio z modelu CAD nie jest obecnie obsługiwany
 • Powyższe ograniczenia dotyczące ogólnie BIM linku, mogą również obowiązywać

ODPOWIEDZ